Krävs samverkan för att accelerera klimatomställningen

Bygg- och anläggningssektorn står för ca 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. "Det är viktigt att det förs dialog om det i syfte att synliggöra det och bidra till att påverka utvecklingen i en positiv riktning", menar debattörerna. På bilden läggs den första klimatneutrala asfalten, Ludvika 2020.
Bygg- och anläggningssektorn står för ca 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. "Det är viktigt att det förs dialog om det i syfte att synliggöra det och bidra till att påverka utvecklingen i en positiv riktning", menar debattörerna. På bilden läggs den första klimatneutrala asfalten, Ludvika 2020.

Sveriges kommuner och regioner har en nyckelroll i klimatomställningen av vår byggda miljö. Byggsektorn vill öka omställningstakten. För att lyckas behövs en gemensam agenda, ökad kunskapsdelning och klok upphandling.

Debatt 19 oktober 2023 05:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är stolta över den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som bygg- och anläggningssektorn överlämnade till regeringen 2018. I planen beskrivs hur vi ska halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och uppnå netto noll utsläpp till 2045. Det här är viktigt för samhället som helhet. Vår sektor står trots allt för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp.

Hos Skanska finns en tydlig insikt om klimatutmaningen och en uttalad vilja att gå i fronten för branschens klimatomställning. Även om vi har högt ställda mål och ambitioner tvingas vi konstatera att vi hitintills inte lyckats med den uppskalning som krävs för att vi ska nå målen.

Det är hög tid att förändra samhällsbyggnadssektorns arbetssätt, för att vi alla ska kunna axla vårt samhällsansvar. Näringsliv, stat, kommuner och regioner måste göra mer och vi måste göra saker annorlunda och tillsammans.

Vi ser offentliga beställare som en viktig motor för att skapa mer förutsägbarhet i samhällsbyggandet och vill lyfta fram några konkreta förbättringar som vi ser kan påskynda omställningen:

1. Skapa mer förutsägbara spelregler från stat och myndigheter genom att förenkla tillståndsprocesser samt synliggöra klimat och innovation i planprocessen i syfte att främja ett livscykelperspektiv i den byggda miljön.

2. Styra den offentliga upphandlingen mot snabbare klimatomställning genom att:

Främja samverkan – i dagsläget landar många upphandlingar ofta i en lägsta-pris-fråga. Det behöver inte vara fel men det leder tyvärr ofta till att klimatfrämjande lösningar sållas bort. 

Efterfråga och utvärdera kompetens inom klimat, innovation, samverkan.

Skapa klimatincitament mellan byggare och beställare för att främja innovationskraften.

Bjuda in till tidig dialog – offentliga kunder kan också bjuda in leverantörer till en dialog innan upphandlingen genomförs för att maximera träffsäkerheten i genomförandeskedet. Genom tidig dialog skapas bättre förutsättningar för stadsutveckling i en mer hållbar riktning. Den möjligheten behöver nyttjas bättre.

Men allt handlar inte om kund- och lagkrav. Vi på Skanska behöver också bli bättre på att sprida och repetera lyckade lösningar mellan våra byggprojekt i landet. Vi behöver också intensifiera samarbetet med våra leverantörer. Vi kan också bli bättre på att visa hur långt vi kan nå med rätt samarbeten från tidigt skede, vilken kraft vi tillsammans har.

Med gemensamma krafter kan vi öka tempot i klimatomställningen. Delmålet med halverade utsläpp av växthusgaser till 2030 närmar sig snabbt. Branschen är enig om att vi kan nå målen för 2030 om vi använder och skalar upp beprövad teknik. Vi bygger redan idag spetsprojekt som visar vägen. För att få full utväxling på befintlig teknik krävs samverkan mellan olika sektorer, såväl inom näringslivet som mellan kommuner, organisationer, stat och myndigheter.

Tidigare i oktober har Skanska Sverige genomfört en vecka med fokus på hållbarhet – vi kallar det att ha Fokus framåt. Det innebär att hela vår verksamhet i Sverige, både egna och leverantörers medarbetare, lägger fokus på att dela kunskap och erfarenheter för att lära och inspireras av andra. Vi vill uppmana branschkollegor, leverantörer och kunder i Kalmar län att ta liknande initiativ i sina verksamheter och gärna bjuda in oss för vidare dialog.

Det är 6 år kvar till 2030 (då bygg -och anläggningssektorn ska ha halverat sina klimatutsläpp) – det är hög tid att vi accelererar klimatomställningen tillsammans!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa