Hur hade det sett ut om Ica byggts på södra sidan?

Jag säger varken bu eller bä i sakfrågan, inte annat än att jag utgår från att de båda experterna vet vad de pratar om. Jag kan likafullt inte undgå att hänge mig åt lite kontrafaktisk historieskrivning. Hur hade det sett ut om Ica Kvantum byggs på den södra sidan istället för den norra?

Krönika 6 maj 2023 08:00
Detta är en ledarkrönika.

För ett par veckor sedan kom det in en mycket lång och något spretig debattartikel som kortfattat gick ut på att Ica Kvantum i Vimmerby är byggd på fel plats, att den enligt den ursprungliga planen var tänkt att uppföras på den södra sidan av tomten, alltså där det nu är parkering.

Bakom debattartikeln stod Tony Johansson, uppvuxen i Vimmerby, men numera bosatt i Stockholmsområdet. Att han med debattartikeln hade sin egen agenda var han öppen med och det var inget vi behövde reflektera över. Tony Johanssons far äger den fastighet som butiken Grolls finns i och som ligger bakom Ica Kvantum och den fastighet där Subway, Home of Brands och Guldkringlan huserar. Och Tony Johansson menar att om Ica Kvantum tillåts bygga till som det är tänkt så kommer hans fars fastighet bli ännu mera undanskymd.

undefined
"Jag har inga synpunkter i sakfrågan, inte annat än att jag utgår från att de båda experterna vet vad de pratar om. Jag kan likafullt inte undgå att hänge mig åt lite kontrafaktisk historieskrivning. Hur hade det sett ut om Ica Kvantum byggs på den södra sidan istället för den norra?", undrar krönikören.

För att sätta sig in i byggärendet begärde Johansson ut alla de dokument som beskrev processen inför bygget av Ica-butiken från början av åttiotalet och fram till att huset stod klart 1985. I dokumenten menar han sig kunna se att det saknades ett viktigt underlag som pekade på att byggnaden skulle uppföras på den södra delen av tomten. Ett underlag som byggnadsnämnden inte fick ta del av när de fattade beslutet om bygglov. Det viktiga underlaget är en skrivelse i Stadsplan 08-VYS-416; 1984-07-11:

Inom kvarterets södra del föreslås ett område för handelsändamål och avsikten är att möjliggöra nyetablering av en dagligvaruhall inom detta område.

 

Efter att vi fått ta del av alla kommunala handlingar och artikelförfattaren fått ner debattartikeln till en rimlig längd bestämde vi oss för att publicera den. Vi bad även kommunen läsa den och komma med ett svar. Det är det debattsidor är till för. Åsikter ska luftas och brytas mot varandra. Allt enligt demokratiska principer. Vimmerby kommun avböjde emellertid att kommentera artikeln och hänvisade till kommande samråd kring detaljplanen.

undefined
Miljö- och byggchef Elisabeth Karlsson.

På nyhetsplats tog vi saken vidare. Vi bad kommunens miljö- och byggchef, Elisabeth Karlsson, kommentera ärendet. Och det gjorde hon tydligt och koncist. Vi kontaktade två experter i ämnet. Eidar Lindgren, som bland annat haft plan- och bygglagen som specialområde på Kungliga Tekniska Högskolan, och Dick Magnusson som är biträdande professor och forskar i samhällsplanering vid Linköpings Universitet. Vi lät de två ta del av de kommunala handlingarna. Eidar Lindgren fick en muntlig föredragning, och Dick Magnusson läste själv igenom handlingarna. Ingen av dem kunde se att några fel var begångna.  

Jag har inga synpunkter i sakfrågan, inte annat än att jag utgår från att de båda experterna vet vad de pratar om. Jag kan likafullt inte undgå att hänge mig åt lite kontrafaktisk historieskrivning. Hur hade det sett ut om Ica Kvantum byggs på den södra sidan istället för den norra? Jag begav mig ut på några promenader för att bättre kunna visualisera hur det kunde ha sett ut.

 

undefined
"För mig personligen finns det två saker som jag vill lyfta fram med den här historien. Den ena är vikten av att ha ett forum för lokal debatt, där åsikter kan brytas på ett demokratiskt, öppet och civiliserat sätt. Och där är Vimmerby Tidnings debatt- och åsiktssida central, naturlig och oerhört viktig. Den andra aspekten är det kontrafaktiska, om inte om hade varit."

Med byggnaden förlagd på den södra sidan så hade onekligen tillgängligheten till parkeringen blivit bättre. Vi hade sluppit den branta backen ner till parkeringen från Rönnbergsgatan och den skarpa kurvan. Vi hade också sluppit att det är enkelriktat ut från Lundgatan. En rejält tilltagen infart från Magasinsgatan hade utan tvekan varit mer naturlig och mer praktisk.

Å andra sidan hade butiken vänt ryggen åt centrum om den byggs på den södra sidan av tomten. Den hade avskilt handelsområdet från centrum, skapat en barriär. Ingången hade dessutom hamnat i norrläge, det vill säga solen hade lyst mot ingången mycket lite. Utöver det hade det blivit problem att få till ett fungerande varuintag där lastbilar måste kunna komma intill och enkelt lossa sin last. Det finns säkert flera kontrafaktiska tankar, men jag tror ändå inkluderingen av centrum är den viktigaste.

För mig personligen finns det två saker som jag vill lyfta fram med den här historien. Den ena är vikten av att ha ett forum för lokal debatt, där åsikter kan brytas på ett demokratiskt, öppet och civiliserat sätt. Och där är Vimmerby Tidnings debatt- och åsiktssida central, naturlig och oerhört viktig. 

Den andra aspekten är det kontrafaktiska, om inte om hade varit. Men det är kanske bara jag som finner det intressant att fundera kring slikt.

undefined
Snårigt värre. Grannen till Ica Kvantum har efter sin egen utredning dragit slutsatsen att byggnadsnämnden inte hade alla fakta på bordet när Ica Kvantum fick bygglov, experterna å sin sida ser inte att några fel har gjorts.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa