Avslag för klagan mot nytt handelsområde

Det blir avslag i mark- och miljödomstolen för de fastighetsägare som överklagat fullmäktiges beslut att anta detaljplanen för ett nytt handelsområde nära korsningen Lundgatan och Prästgårdsgatan.

Vimmerby 12 juni 2020 06:00

Domstolen anser enligt domen att kommunen gjort en korrekt avvägning mellan allmänna och enskilda intressen .

De klagande fastighetsägarna har fört fram kritiska synpunkter mot den nya detaljplanen i flera olika avseenden. De beskriver bland annat att skogsområdet används som lekplats för barn från flera olika bostadsområden i den norra delen av Vimmerby tätort, och för rekreation för boende.

 

De lyfter särskilt fram att skogsdungen kommer att ersättas av baksidan på byggnader som kan bli upp till åtta meter höga, vilket är betydligt högre än bostadshusen i omgivningen. De pekar också på deras nuvarande utsikt kommer att förändras till en baksida med containrar och lastbryggor. De anser också att det inte finns behov av handel i den här delen av staden och att kommunen bör arbeta för att underlätta för den handel som finns i centrum. 

 

Men det här är ingenting som mark- och miljödomstolen tar någon större hänsyn till i sin dom. Även om de klagande kan ha rätt i sina slutsatser anser rätten att det inte är skäl nog för att upphäva planen. Rätten konstaterar att det är kommunens ansvar att planera för hur mark ska användas och att kommunen inte begått några formella fel i handläggningen av den aktuella planen. Domstolen skriver också att växten Linnéa som finns inom området inte är fridlyst. Därmed avslås överklagandet. Rätten avvisar två klagomål som man anser inte har rätt att klaga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa